RSPG สถานีบูรพา - ผลไม้
โครงการ

ฐานข้อมูลโภชนาการและสารพฤกษเคมีในผลไม้เศรษฐกิจภาคตะวันออกเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์


จำนวนผลไม้ที่พบได้ในภาคตะวันออก

75 ชนิด

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566